Anmälan

18 mars 2022 09:00-10:00

Brännande samhällsutmaningar i form av bland annat segregation, ohälsa och ekologisk obalans skapar efterfrågan på nytänkande lösningar som inte bara följer en ekonomisk logik utan också är socialt och miljömässigt hållbara. I den nya antologin Social innovation för hållbar utveckling presenteras aktuell svensk forskning om social innovation för hållbar utveckling, med koppling till Agenda 2030. Forskare från olika discipliner och lärosäten belyser detta i förhållande till exempelvis stadsutveckling, arbetslivsinkludering, naturbaserad rehabilitering och skola. Antologin riktar sig till forskare, studenter och praktiker inom innovationsområdet, samt andra intresserade. Den utges av Studentlitteratur i samarbete med Mötesplats Social Innovation. Vid lanseringen berättar redaktörerna och några av kapitelförfattarna om antologins innehåll.

Tid: 18 mars, kl 09:00-10:00
Plats: 
Webbinariet hålls i Zoom, https://mau-se.zoom.us/j/62609704875

Program

09:00 Introduktion av MSI:s verksamhetsledare Sara Bjärstorp

09:05 Redaktörerna presenterar antologin
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, Karl Johan Bonnedahl, Umeå universitet och Annika Egan Sjölander, Umeå universitet

09:20 Några exempel på social innovation för hållbar utveckling 
Kapitelförfattare berättar om sina kapitel

Kapitel 5 - Naturbaserade interventioner och nya samverkansmodeller
Jeaneth Johansson, Luleå tekniska universitet och Högskolan Halmstad

Kapitel 6 - Hållbar skolutveckling som social innovation
Helena Bani-Shoraka, lektor i översättningsvetenskap, Stockholms universitet

Kapitel 8 - Reflektion och lärande för stadsplaneringspraktiker
Magnus Johansson, senior forskare inom hållbar stadsutveckling, RISE

Kapitel 9 - Feministisk stadsplanering som social innovation
Emelie Anneroth, samhällsanalytiker, Sweco

09:45 Frågor

09:55 Avslutning

Varmt välkommen att delta!

Anmälan

Talare och moderator

Malin Lindberg
Professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet

Malin Lindberg är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om social innovation med fokus på civilsamhällets roll och sektorsöverskridande samverkan. Hon är bland annat författare till rapporterna "Social innovation i civilsamhällets organisationer" och "Social innovation i Europeiska socialfonden".

Läs mer

Karl Johan Bonnedahl
Docent i företagsekonomi, Umeå universitet

Karl Johan Bonnedahl, docent i företagsekonomi, forskar om hållbarhet och förändringsbehov i ekonomisk teori och praktik. I detta är social innovation en viktig dimension, och forskning bedrivs i samarbete med bland andra Coompanion och Umeå kommun i olika projekt.

Läs mer

Annika Egan Sjölander
Docent/universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

Annika Egan Sjölander, driver forskningsprogrammet ”Kommunikation för hållbara samhällen i den antropocentriska eran”. Intresserad av social innovation i teori och praktik och dess relation till kommunikation och hållbarhet.

Läs mer

Emelie Anneroth
Samhällsanalytiker, Sweco

Emelie Anneroth är etnolog och kulturgeograf och jobbar som samhällsanalytiker på Sweco. Hon är särskilt intresserad av hur den byggda miljön påverkar människors vardagsliv och är specialiserad på jämställda och jämlika stadsplaneringsprocesser.

Läs mer

Magnus Johansson
Senior forskare, RISE

Magnus Johansson är doktor i pedagogik. Han har forskat om hållbar stadsutveckling i över 20 år och är i dag verksam som senior forskare vid RISE Stadsutveckling. Han är medlem i Rådet för hållbara städers forsknings-och innovationsgrupp.

Läs mer

Helena Bani-Shoraka
Universitetslektor, Stockholms universitet

Helena Bani-Shoraka är universitetslektor på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse kretsar kring flerspråkighet på olika nivåer och i samhällets olika domäner, skolutveckling och samverkan.

Läs mer

Jeaneth Johansson
Professor, Luleå tekniska universitet och Högskolan Halmstad

Jeaneth Johansson är professor vid Entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet, och professor i företagsekonomi, Högskolan Halmstad. Hennes forskning rör hälsoinnovation, värdeskapande, effektiv resursanvändning, samverkansmodeller och förändringsledning.

Läs mer

Sara Bjärstorp
Verksamhetsledare, Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet

Sara Bjärstorp är verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation samt strategiskt ansvarig för Malmö universitetets initiativ kring kultursamverkan. Sara Bjärstorp är fil dr i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.

Läs mer

Organisatörer